คัดลอกมาจากเอกสารประกอบการอบรมเจ้าหน้าที่ในการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เอามาเกือบทั้งดุ้นเลยนะ Kiss
เพราะอ่านเองแล้วก็เข้าใจง่ายดี เลยคิดว่าเพื่อนๆน่าจะเข้าใจเหมือนเจ้าของบล็อกCool 
 ไม่ลงภาพประกอบนะคะ ในเครื่องมีแต่ภาพอภิมหาโคตรน่ากลัว เดี๋ยวคนเข้ามาอ่านจะรับประทานอาหารไม่อร่อย ...

บุหรี่เป็นอันตราย ต่อมนุษย์ ทุกคนในโลก เพราะถ้าอันตรายของบุหรี่ส่งผลต่อคนที่สูบเพียงคนเดียวคงไม่เป็นเรื่องสำคัญเท่าใดนัก เพราะคนสูบบุหร ี่เป็นผู้สมัครใจสูบเอง แต่เพราะการสูบบุหรี่มีผลต่อคนรอบข้าง ที่ไม่สูบบุหรี่ด้วย จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการรณรงค์กันอย่างจริงจังเพื่อการไม่สูบบุหรี่
การรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ในปัจจุบันของประเทศไทย มีวิธีการหลัก ๆ อยู่ 2 ประการคือ
             1. การรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่โดยการประชาสัมพันธ์พิษภัยของบุหรี่ กระตุ้นเตือนและเพื่อช่วยเหลือให้ กำลังใจแก่ผู้ที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่ ตลอดจนปลูกจิตสำนึกของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ที่ไม่สูบบุหรี่ในการเรียกร้องสิทธิ์ ที่ถูกริดรอนจากคนสูบบุหรี่ ซึ่งจัดดำเนินการทั้งหน่วยงานของทางราชการและภาคเอกชน
           สำหรับหน่วยงานของราชการ ได้แก่ สถาบันควบคุมบริโภคยาสูบ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เป็นหัวเรือใหญ่ในการรณรงค ์พร้อมกับโรงพยาบาล และสถานพยาบาลของรัฐทุกแห่ง ทั้งที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุขและสังกัดอื่น ๆ
          ส่วนภาคเอกชน ได้แก่ โครงการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ มูลนิธิหมอชาวบ้าน ที่มีบทบาทอย่างมากในการรณรงค์ อย่างต่อเนื่อง มาตลอดเวลามากกว่า 10 ปี
          2. การเข้มงวดในการบังคับใช้พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่อย่างจริงจังจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งพระราชบัญญัติที่สำคัญมีดังนี้คือ
           พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พุทธศักราช 2535 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนเมษายน 2535 ซึ่งห้ามการโฆษณาบุหรี่ทุกรูปแบบ ในสื่อต่าง ๆ และจะต้องพิมพ์คำเตือนขนาดใหญ่เห็นได้ชัดเจนเกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ลงบนซองบุหรี่ทุกซอง นอกจากนี้ยังห้ามขายบุหรี่แก่เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีอีกด้วย
 รายละเอียดโดยย่อ....พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535
 • ห้าม ขาย แลกเปลี่ยน ให้บุหรี่แก่บุคคลอายุต่ำกว่า 18 ปี (ฝ่าฝืนโทษจำคุก 1 เดือน ปรับไม่เกิน 2,000 บาท)
 • ห้ามขายโดยใช้เครื่องหมาย (ฝ่าฝืนโทษจำคุก 1 เดือน ปรับไม่เกิน 2,000 บาท)
 • ห้ามขายสินค้า หรือให้บริการ โดย แจก แถม ให้ แลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ยาสูบ
 • ขาย โดย แจก แถม ให้ แลกเปลี่ยนสินค้า หรือบริการอื่น
 • ให้ หรือเสนอให้สิทธิในการเข้าชมการแข่งขัน การแสดง การให้บริการ เป็นการตอบแทนแก่ผู้ซื้อบุหรี่ หรือแก่ผู้นำหีบห่อบุหรี่มาแลกเปลี่ยน หรือแลกซื้อ (ฝ่าฝืนปรับไม่เกิน 20,000 บาท)
 • ห้ามแจกบุหรี่เป็นตัวอย่าง หรือเพื่อให้แพร่หลาย (ยกเว้นการให้ตามประเพณีนิยม) (ฝ่าฝืนปรับไม่เกิน 20,000 บาท)
 • ห้าม โฆษณา หรือแสดงเครื่องหมายในสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ สื่ออื่นใด ที่ใช้เป็นการโฆษณา หรือใช้ชื่อบุหรี่ในการแสดง การแข่งขัน การให้บริการ (ยกเว้นสิ่งพิมพ์จากนอกราชอาณาจักร การถ่ายทอดสดรายการจากต่างประเทศ) (ฝ่าฝืนปรับไม่เกิน 200,000 บาท)
 • ห้ามโฆษณาสินค้า ที่ใช้ชื่อบุหรี่เป็นเครื่องหมายของสินค้านั้น (ฝ่าฝืนปรับไม่เกิน 20,000 บาท)
 • ห้ามผลิต นำเข้า โฆษณาสินค้าที่เลี่ยนแบบบุหรี่ หรือซองบุหรี่ (ฝ่าฝืนปรับไม่เกิน 20,000 บาท)
 • ผู้ ผลิต หรือผู้นำเข้า ต้องแจ้งรายการส่วนประกอบของบุหรี่ ให้กระทรวงสาธารณสุข (ฝ่าฝืนจำคุกไม่เกิน 9ปรับ6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท)
 • ห้ามผลิตบุหรี่ที่มิได้แสดงฉลากตามมาตรา (12) (ฝ่าฝืนปรับไม่เกิน 20,000 บาท)

โทษแค่ปรับ ใครจะกลัว ขายได้กำไรงามขนาดหนัก ยิ่งในชนบทที่ห่างไกลยิ่งขายกันง่าย พยาบาลอย่างเราทำหน้าที่ได้แค่เตือนเพราะมิใช่พนักงานเจ้าหน้าที่ (พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องเป็นข้าราชการระดับ ซี 3 ขึ้นไป เราแค่ลูกจ้างชั่วคราวทำไรมิได้ เฮ้อ...เรื่องมันเศร้า 

          
พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พุทธศักราช 2535 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนกันยายน 2535 ซึ่งห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะเช่น โรงพยาบาล และโรงเรียนเป็นต้น โดยกำหนดเป็นเขตปลอดบุหรี่ขึ้นมา

ขตปลอดบุหรี่ 
          พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พุทธศักราช 2535  ได้กำหนดเขตปลอดบุหรี่ขึ้น ซึ่งหมายถึงการห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ ที่มีคนมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก แต่ก็ยังมีประชาชนและเจ้าของกิจการต่าง ๆ ละเลยการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นจำนวนมาก
สำหรับเขตปลอดบุหรี่ ตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พุทธศักราช 2535 แบ่งเป็น 4 ประเภทดังนี้คือ

ประเภทที่ 1 สถานที่สาธารณะที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด ได้แก่ รถยนต์โดยสารประจำทาง รถยนต์โดยสารปรับอากาศ ตู้โดยสารรถไฟที่เป็นระบบปรับอากาศ รถยนต์โดยสารไม่ประจำทาง รถแท็กซี่ หรือโดยสารประจำทาง และเรือโดยสารทั่วไป เครื่องบินโดยสารภายในประเทศ ลิฟต์โดยสาร รถรับส่งนักเรียน และห้องชมมหรสพ

ประเภทที่ 2 สถานที่สาธารณะที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด ยกเว้นห้องทำงานส่วนตัว ได้แก่โรงเรียน และสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาและต่ำกว่า อาคารจัดแสดงศิลปวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ เรือโดยสารปรับอากาศเฉพาะบริเวณที่มีระบบปรับอากาศ ห้องสมุด สถานที่รับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน

ประเภทที่ 3
 สถานที่สาธารณะที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมดยกเว้นที่ที่จัดไว้เป็นเขตสูบบุหรี่ตามความเหมาะสมและห้องทำงานส่วนตัว สถานพยาบาล อาคารของมหาวิทยาลัย วิทยาลัยและสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ศูนย์การค้า และห้างสรรพสินค้า เฉพาะบริเวณ ที่มีระบบปรับอากาศ อาคารแสดงสินค้า หรือนิทรรศการเฉพาะบริเวณที่มีระบบปรับอากาศ สนามกีฬา ในร่ม สถานที่ราชการ และรัฐวิสาหกิจ เฉพาะบริเวณที่ประชาชนเข้าไปติดต่อเป็นปกติธุระ ธนาคาร และสถาบันการเงิน เฉพาะบริเวณที่ประชาชน เข้าไปใช้บริการเป็นปกติธุระ โรงมหรสพ เฉพาะบริเวณที่จัดให้คอยเข้าชมที่มีระบบปรับอากาศ ที่พักผู้โดยสารประจำทางเฉพาะบริเวณที่มีระบบปรับอากาศ

ประเภทที่ 4 สถานที่สาธารณะที่แบ่งส่วนหนึ่งเป็นเขตปลอดบุหรี่ อย่างน้อยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ทั้งหมด และอีกส่วนหนึ่ง เป็นเขตสูบบุหรี่ ได้แก่ รถโดยสารของการรถไฟทั่วไป สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่จัดเลี้ยงเฉพาะบริเวณที่มีระบบปรับอากาศ
การเข้มงวดของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง จะมีส่วนทำให้สุขภาพของประชาชนส่วนใหญ่ดีขึ้น สำหรับผู้ที่ละเลย หากเป็นเจ้าของกิจการปฏิบัติได้ไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติมีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท สถานประกอบการที่ไม่แยกส่วนที่สูบและไม่สูบบุหรี่ออกจากกัน หรือไม่ติดป้ายห้ามสูบบุหรี่เอาไว้ปรับไม่เกิน 10,000 บาท ส่วนผู้ที่ฝ่าฝืนสูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบปรับไม่เกิน 2,000บาท หากเจ้าของกิจการรายใดขัดขวางไม่ให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจ มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 2,000 บาท
           หวังว่าในอนาคตคนสูบบุหรี่จะค่อย ๆ น้อยลงตามลำดับ เพราะเห็นพิษภัยของบุหรี่ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และผู้สูบบุหรี่อาจจะรู้สึกเป็นบาป หรือรู้สึกว่าทำความผิดที่ทำให้เกิดมลพิษต่อบรรยากาศและเป็นภัยต่อผู้ใกล้ชิด โดยเฉพาะญาติพี่น้องและคนในครอบครัวของท่านเอง

         

 

Comment

Comment:

Tweet

กฎหมายบ้านเราใจดีไปหน่อย ถ้าเอาจริงเอาจังกว่านี้คงดี

#1 By fhilipda on 2014-03-20 23:48